Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand:
1.1a: Na de aankoop van het busticket.
1.2 De reisorganisator of reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 In de reisovereenkomst is opgenomen dat de boeker akkoord gaat nieuwsbrieven te ontvangen via het bij PARTY Reizen bekend e-mailadres.

Artikel 2: Combitickets
2.1 Bij een aanbieding van een ticket voor een festival via PARTY Reizen zijn deze alleen te koop in combinatie met een busticket voor een busreis via PARTY Reizen naar ditzelfde festival.
2.2 Het ticket voor het festival zal enkele dagen voor aanvang van het festival per email worden aangeleverd.
2.3 De annuleringsregelingen uit artikel 7 zijn niet van toepassing op het ticket voor een festival.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen op partyreizen.com zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling
4.1 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een busreis vooraf aan PARTY Reizen door middel van een door PARTY Reizen aangeven betaalmiddel.

Artikel 5: Annulering door PARTY Reizen
5.1 PARTY Reizen behoudt zich het recht voor om een busreis te annuleren vanwege geringe deelname.
5.2 PARTY Reizen behoudt zicht het recht voor om een busreis te annuleren vanwege overmacht.
5.3 PARTY Reizen behoudt zicht het recht voor om een busreis te annuleren wanneer een reisorganisator annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.
5.4 In het geval van de annulering van een busreis door PARTY Reizen vanwege geringe deelname zullen de reisorganisator en de reizigers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.
5.5 PARTY Reizen zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij PARTY Reizen bekende rekeningnummer van de organisator en reiziger(s).
5.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis.
5.7 De reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.

Artikel 6: Annulering door reisorganisator en/of hoofdboeker
6.1 Bij annulering van zijn/haar busticket door de reisorganisator van een busreis, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7 benoemde regeling.
6.2 Reisorganisator zal na ontvangst van de in artikel 7.1 benoemde annulering een reiziger aanwijzen die de rol van reisorganisator over wil nemen.
6.3 Indien de reisorganisator geen nieuwe reisorganisator kan vinden voor de open busreis, behoudt PARTY Reizen zich het recht voor de busreis te annuleren. De afhandeling van deze annulering zal voor reiziger plaatsvinden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6.4 Bij annulering van zijn/haar busticket door een hoofdboeker, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7.3 benoemde regeling.
6.5 Hoofdboeker blijft aansprakelijk voor zijn/haar medereizigers.

Artikel 7: Annulering door reiziger
7.1 In het geval van annulering door de reiziger zal PARTY Reizen enkele werkdagen het verschuldigde bedrag terugstorten op het bij PARTY Reizen bekende rekeningnummer van de reiziger.
7.2 Het verschuldigde bedrag is het betaalde bedrag voor de busreis verminderd met de annuleringskosten, zoals aangegeven in artikel 7.3.
7.3 PARTY Reizen brengt annuleringskosten in rekening wanneer de annulering plaatsvindt korter dan 56 dagen voor vertrek volgens de onderstaande regeling;
7.3a 56 tot 28 dagen voor vertrek: 25 procent van de ritprijs;
7.3b 28 tot 14 dagen voor vertrek: 50 procent van de ritprijs;
7.3c 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de ritprijs;
7.3d 7 tot 0 dagen voor vertrek: 100 procent van de ritprijs.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
8.1 PARTY Reizen behoudt zich het recht voor om de reisovereenkomst te wijzigen.
8.2 Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.
8.3 Door PARTY Reizen ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijke verschil zal de reiziger hierover geïnformeerd worden.
8.4 De artikelen 8.2 t/m 8.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.
8.5 PARTY Reizen behoudt ten allen tijde het recht twee of meerdere open busreizen te combineren tot één open busreis.
8.6 Gepubliceerde vertrektijden van pendelservices zijn indicatietijden. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat de vertrektijden bijgesteld kunnen worden.
8.7 PARTY Reizen vergoed geen tickets wanneer het voor de reiziger niet mogelijk is geweest de busreis bij te wonen wegens veranderde indicatietijd.

Artikel 9: Reisorganisator
9.1 Elke open busreis georganiseerd via PARTY Reizen dient minimaal één reisorganisator te hebben.
9.2 Iedere reisorganisator gaat akkoord met de volgende verantwoordelijkheden bij het organiseren van een busreis:
9.2.1 Reisorganisator dient toezicht te houden bij de uitvoering van de busreis.
9.2.2 Reisorganisator heeft bij het misdragen van één of meer reiziger(s) tijdens de busreis de plicht deze misdragingen te melden aan de uitvoerende buschauffeur én PARTY Reizen.
9.2.3 Reisorganisator dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
9.3 Mocht de reisorganisator niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.4 Mocht de reisorganisator wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 9.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 9.2 t/m 9.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.
9.6 De reisorganisator heeft tevens een meldingsplicht aan PARTY Reizen tegenover de buschauffeur, mocht deze zich misdragen en/of aanwijsbaar niet houden aan de gemaakte afspraken.
9.7 De meldingsplicht zoals genoemd in artikel 9.6 dient uitgevoerd te worden binnen 48 uur na het moment van constatering.
9.8 De reisorganisator gaat bij organiseren van een open busreis akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
9.8.1 De busreis wordt openbaar gepubliceerd op de website van PARTY Reizen, met als doel het reclame maken voor de busreis om meer reizigers te krijgen.

Artikel 10: Hoofdboeker
10.1 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met volgende voorwaarde:
10.1.1 Reisorganisator wordt door PARTY Reizen op de hoogte gesteld van de aanmeldingen van hoofdboeker door middel van een reizigerslijst en eventuele andere vormen van communicatie.
10.2 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
10.2.1 Hoofdboeker dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de busreis.
10.2.2 Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze misdragingen ten minste te melden aan de uitvoerende buschauffeur én PARTY Reizen.
10.2.3 Hoofboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
10.3 Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.4 Mocht de hoofdboeker wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 10.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 10.2 t/m 10.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.

Artikel 11: Reizigerslijst
11.1 De chauffeur van een open busreis zal de reizigerslijst controleren.
11.2 De reizigerslijst wordt tevens gepubliceerd in het account van de reisorganisator.

Artikel 12: Drinkenswaren en etenswaren
12.1 Het is voor reizigers niet toegestaan het volgende mee te nemen:
12.1.1- etenswaren die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen
12.2 Het is voor reizigers van een touringcar toegestaan het volgende mee te nemen:
12.2.1 Drinkenswaren, maximaal twee consumpties (uitgesloten is glaswerk) per persoon.

Artikel 13: Klachten
13.1 Klachten over PARTY Reizen, de vervoerder of medereiziger(s) kunnen per email worden ingediend bij PARTY Reizen via het email adres: info@partyreizen.nl
13.2 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de busrit ingediend te zijn om beoordeeld te worden.
13.3 PARTY Reizen streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht per email reageren.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 De overeenkomsten gesloten tussen PARTY Reizen en een derde partij worden beheerst door het Nederlands Recht.
14.2 Alle geschillen die alleen door middel van een rechterlijke uitspraak beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin PARTY Reizen gevestigd is.

Artikel 15: Reparatieclause nietigheden
15.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
15.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in artikel 15.1, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
15.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?