Artikel 1: Definities

1.1 PARTY Reizen, gevestigd te Vianen, KVK nummer 57775818 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als organisator.

1.2 De wederpartij van organisator wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als reiziger.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld een reisovereenkomst.

1.4 Een reisovereenkomst komt tot stand door het bestellen van een busticket door reiziger bij organisator.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens organisator.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

3.1 De prijzen op onlinetravelticket.nl zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een busreis vooraf aan organisator door middel van een door organisator aangegeven betaalmiddel.

3.3 De prijzen van diensten of goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de organisator niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 

Artikel 4: Reisovereenkomst

4.1 Een reisovereenkomst komt tot stand na aankoop van een busticket door reiziger bij organisator.

4.2 De reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, hierbij te noemen hoofdboeker, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.3 Organisator houdt het recht om de reisovereenkomst te wijzigen.

4.4 Hiermee heeft organisator het recht om meerdere busreizen te combineren tot één busreis.

4.5 Gepubliceerde vertrektijden kunnen bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.

4.6 Gepubliceerde vertrektijden van pendelservices zijn indicatietijden. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat de vertrektijden bijgesteld kunnen worden.

4.7 Organisator vergoedt geen tickets wanneer het voor de reiziger niet mogelijk is geweest de busreis bij te wonen wegens veranderde indicatietijd.

4.8 Indien tickets worden aangekocht via derden partijen, is organisator niet aansprakelijk voor ontbrekende informatie.

 

Artikel 5: Annulering door organisator

5.1 Organisator behoudt zich het recht voor om een busreis te annuleren vanwege geringe deelname, overmacht of wanneer een hoofdboeker annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.

5.2 In het geval van de annulering van een busreis door organisator zullen de hoofdboekers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.

5.3 Organisator zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is een alternatieve reiswijze aanbieden, of het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten. Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis.

5.4 Bij annulering kan de reiziger een aanspraak maken op een schadevergoeding.

5.5 Bij annulering van de busreis door onmacht zoals bijvoorbeeld het niet doorgaan van een evenement, zal het ticketbedrag minus €1,- administratiekosten terug worden overgemaakt.

 

Artikel 6: Annulering door hoofdboeker

6.1 In het geval van annulering door de reiziger zal organisator binnen enkele werkdagen het verschuldigde bedrag, minus €1,- administratiekosten, terugstorten op het bij organisator bekende rekeningnummer van de reiziger.

6.2 Wanneer de hoofdboeker/reiziger binnen zeven dagen voor vertrek annuleert, dient het volledige verschuldigde bedrag alsnog betaald te worden.

6.3 Vindt de annulering plaats acht dagen of meer voor aanvang wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar het bij organisator bekende rekeningnummer van hoofdboeker.

6.4 Hoofdboeker zal aansprakelijk blijven voor zijn of haar medereizigers.

 

Artikel 7: Drinken en etenswaren

7.1 Etenswaren die tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen zijn niet toegestaan.

7.2 Glaswerk is niet toegestaan in de bus.

 

Artikel 8: Zoekgeraakte spullen

8.1 Organisator is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen spullen. Organisator vergoedt daarmee ook geen spullen die gestolen of zoekgeraakt zijn tijdens de diensten van organisator.

 

Artikel 9: Klachten

9.1 Reiziger is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden binnen vijf dagen schriftelijk te melden aan organisator. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de organisator in staat is hier adequaat op te reageren.

9.2 De klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat organisator aansprakelijk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

9.3 Organisator komt binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht met een reactie en eventuele oplossing voor de klacht.

 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Organisator houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van reiziger ontvangt, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere reiziger schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

10.2 Organisator heeft het recht om een reizigerslijst met naam en telefoonnummer te laten controleren door de buschauffeur.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen eis uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

11.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar organisator is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?